De huishoudknip4 — De huishoudknip

Financiële visie, strategie & beleid

Visie

Het financieel beleid dient het bereiken van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar optimale groei in financiële middelen, die veilig en verantwoord worden beheerd, met een financiële inrichting die wendbaar en snel
handelen faciliteert.

Strategie

Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende speerpunten:

 • Inzetten op groei en dus fors investeren in fondsenwerving.
 • Streven naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar jaarbudget.
 • Dalende kosten voor beheer & administratie als percentage van de lasten.
 • Reserve in de vorm van spaarrekeningen en spaardeposito’s.

Beleid

Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:

 • Bankieren bij minimaal twee duurzame banken.
 • Werken met een beperkte reserve dus niet oppotten.
 • Reserve risicomijdend en snel beschikbaar aanhouden.
 • Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mogelijk mijden.
 • Boekhouding en jaarrekening in lijn met de CBF-erkenningsregeling en de richtlijn RJ650.
 • Beperken operationele risico’s door adequate interne controle- en beheermaatregelen.


Jaarrekening 1 – Geconsolideerde balans

Jaarrekening 2 – Geconsolideerde staat van baten en lasten

Jaarrekening 3 – Grondslagen van waardering & resultaatbepaling

Deze jaarrekening betreft een consolidatie van Stichting Wakker Dier en Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren. Gezamenlijk worden de stichtingen in deze jaarrekening aangeduid als ‘Wakker Dier’. Deze samenstelling is in overeenstemming met richtlijn RJ650 voor fondsenwervende instellingen. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, tenzij hieronder
anders is vermeld.

Immatriële en materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde na aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt tijdsgelang plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Dit levert op jaarbasis de volgende standaard afschrijvingspercentages op:

 • verbouwing 20%
 • inventaris 20%
 • apparatuur 33%
 • software 33%

Voorraden

In 2016 is onze webwinkel gesloten. De resterende voorraad is afgeschreven, omdat deze geen verkoopwaarde meer heeft.

Resultaatbepaling

Lasten

Bij het bepalen van de lasten nemen we de eerder genoemde waarderingsgrondslagen in acht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten

Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Alle overige baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.

Jaarrekening 4 – Toelichting op de balans

Algemeen

Het balanstotaal (zie Jaarrekening 1 – Balans) kwam eind 2016 uit op € 1.267.000. Onze activa bestaan voor 86% uit liquide middelen. Het restant bestaat uit vaste activa (8%) en vorderingen als gevolg van onze dagelijkse operatie (6%). De passiva zijn voor 90% opgebouwd uit reserves en fondsen; het restant bestaat uit kortlopende verplichtingen. Deze opbouw sluit naadloos aan bij onze projectmatige manier van werken. Weinig middelen zijn vastgelegd: we kunnen snel schakelen met een hoog, vrij besteedbaar
budget.

Activa

De balanswaarde van de vaste activa steeg met ruim € 35.000: dit jaar is ons kantoor uitgebreid en verbouwd om plek te bieden aan de nieuw aangetrokken medewerkers. De vorderingen kwamen uit op € 78.000: bijna tweemaal zo hoog als in 2015 (€ 43.000), door de wijziging in de manier waarop de baten uit nalatenschappen worden gewaardeerd. De liquide middelen stegen licht met 5% naar € 1.092.000, als gevolg van de aanschaf van de vaste activa en ter financiering van het resultaat. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar het kasstroomoverzicht. In lijn met ons beleid om uitsluitend duurzaam te bankieren is onze rekening bij de ING-bank per april 2016 gesloten.

Passiva

Wakker Dier wil geen gelden oppotten, maar deze aanwenden om de statutaire doelstelling te realiseren. Daarom wordt er een beperkte continuïteitsreserve aangehouden, die de algemene lasten en de kosten voor fondsenwerving gedurende een periode van 9 maanden dekt. Ook eind 2016 komt deze reserve uit op € 1004.130. In 2012 besloot het bestuur tot de vorming van een bestemmingreserve met een maximale termijn van 5 jaar, ter financiering van de langlopende kiloknaller-/plofkipcampagne. Dit jaar is € 113.000 aan deze reserve toegevoegd, in verband met een onderbesteding ten gevolge van nog niet uitgevoerde activiteiten (zie deel 3, Bestuursevaluatie). Hiermee komt deze reserve uit op € 191.000. Het bestemmingsfonds van € 58.000 op de balans betreft een nalatenschap, waarvan de hoofdsom gedurende een periode van 20 jaar (tot 2029) moet worden aangehouden. De rentebaten dienen te worden aangewend voor een persoon of instantie die zich heeft ingezet voor de verbetering van het welzijn van levend vee tijdens transport. De kortlopende schulden kwamen uit op € 128.000. Dit is € 16.000 lager dan eind 2015, omdat er eind 2016 minder facturen voor reclame-inzet openstonden.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is één niet op de balans opgenomen langlopende verplichting. Dit betreft het huurcontract voor ons kantoorpand tot 1 maart 2021. De waarde van deze verplichting over de gehele looptijd kwam eindejaar uit op € 286.000. Verder vermelden we dat Triodos Bank op de spaarrekening van de beheerstichting een bankgarantie heeft afgegeven van € 18.000 ten behoeve van de verhuurder van het kantoorpand.

Beheer reserves en spaarbeleid

Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er wordt alleen geld opzijgezet voor noodgevallen (continuïteitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsreserve). Het in stand houden van de hoofdsom en beschikbaarheid op korte termijn staan hierbij voorop. Daarom kiest Wakker Dier voor financieel beheer met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Gelden worden uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en spaardeposito’s. Wij beleggen niet.
De risico’s van ons spaarbeleid zijn beperkt tot hoge inflatie of banken die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit eerste punt blijft een risico op de lange termijn, maar speelt nu niet omdat de inflatie zeer laag is. Het tweede punt wordt deels afgedekt door spreiding over de verschillende stichtingen en banken, waarbij het bestuur specifieke normen heeft vastgesteld.
Een belangrijk deel van het spaargeld is in geval van nood direct en vrij opneembaar. Het andere deel is ‘dakpansgewijs’ vastgezet in de vorm spaardeposito’s met verschillende looptijden voor een nog lager risicoprofiel. Overigens zijn ook de spaardeposito’s in geval van nood, tegen een beperkte boete, altijd opneembaar.
Het financieel rendement is relatief bescheiden en zeer stabiel (zie tabel): een directe consequentie van ons risicomijdende beleid.

Het bestuur bevestigt dat het spaarbeleid in 2016 is nageleefd. Voor de controleen beheermaatregelen verwijzen we naar deel 4, Toelichting meerjarenbegroting. Deze paragraaf is opgesteld volgens de normen onder artikel 3.2 van de CBF-erkenningsregeling
voor Goededoelenorganisaties.

Jaarrekening 5 – Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De baten (zie Jaarrekening 2 – Staat van baten en lasten) kwamen uit op € 2.770.000. Dit is € 618.000 hoger dan in 2015 (+29%) en € 298.000 hoger dan het plan. Voor de niet-financiële achtergronden verwijzen we naar deel 3, Fondsenwerving.
De baten uit donaties daalden met 1% tot € 1.991.000, en kwamen daarmee € 231.000 onder de begroting uit. Het aantal donateurs is gedaald met 6%, maar liefst 13% lager dan ons beoogde doel (zie deel 2, Impactmeting). Het gemiddeld jaarbedrag kwam (mede hierdoor) ruim 4% hoger uit dan gepland. Ook het percentage doorlopende machtigingen is aanzienlijk gegroeid en kwam uit op 71% (2015: 64%).

De baten uit nalatenschappen kwamen uit op € 244.000. Dit is fors hoger dan in 2015 (€ 73.000), en € 44.000 hoger dan begroot. Dit is deels een gevolg van de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden gewaardeerd (zie Jaarrekening 3 – Grondslagen van waardering & resultaatbepaling). Overigens is deze post vanuit haar aard moeilijk te voorspellen. We doen dat op basis van het historisch gemiddelde; we hebben in een lopend jaar geen invloed op onder- of overschrijding.

De baten uit sponsoring bedroegen € 32.000. Dit is € 9.000 lager dan in 2015 en vrijwel gelijk aan de begroting. In 2016 is minder geïnvesteerd in de aanschaf van gesponsorde software voor onze IT-omgeving dan in het voorgaande jaar. Ook dit jaar maakten wij gebruik van de Google ‘Grant’, waarmee wij gratis kunnen adverteren. In overleg met ons online wervingsbureau Raising Results kennen wij hier een waarde aan toe van € 1.750 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal donateurs dat wij hiermee binnenhalen en wat het zou kosten om dit aantal op een andere wijze te realiseren.
Het operationeel resultaat van onze webshop kwam uit op € 2.000 (zie Jaarrekening 2 – Staat van baten en lasten). Omdat ook in voorgaande jaren de baten uit deze post zeer beperkt zijn geweest en het aantal supporters dat hier gebruik van maakt zeer gering is, hebben wij de webshop medio 2016 gesloten. De resterende winkelvoorraad is als gevolg hiervan volledig afgeschreven. De baten uit acties van derden waren als nihil opgenomen in onze begroting. In januari 2016 is Wakker Dier echter benoemd tot vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij (zie deel 3, Fondsenwerving). De baten uit acties van derden zijn hierdoor toegenomen tot € 500.000.

De rentebaten kwamen in 2016 uit op € 16.000, aanzienlijk lager dan vorig jaar (€ 23.000) en lager dan gepland (€ 20.000), omdat we een minder grote rentedaling hadden ingeschat dan zich heeft geëffectueerd. Andere baten waren niet gepland en zijn ook niet gerealiseerd.

Lasten

De lasten (zie Jaarrekening) bedroegen € 2.656.000. Dat is 16% hoger dan in 2015 en 7% hoger dan de begroting (€ 2.487.000). Van de totale lasten werd ruim 73% besteed aan de doelstelling, ruim 19% aan fondsenwerving en 7% aan algemene beheer- en administratiekosten.
De besteding aan de doelstelling bedroeg € 1.948.000, dat was 12% hoger dan begroot maar € 324.000 lager dan vorig jaar. Er was dit jaar een groter bedrag beschikbaar door de bijdrage die wij van de Loterij hebben ontvangen. Conform onze strategie investeerden we met name in company campaigning. Voor de niet-financiële achtergronden van deze keuze verwijzen we naar deel 3, Campagnes.
Er werd € 1.071.000 besteed aan company campaigning: € 165.000 meer dan begroot en 37% meer dan in 2015. Er is met name extra geïnvesteerd in diverse TV-spots. Company campaigning blijft goede resultaten opleveren, hetgeen aanleiding was om hier wederom fors op in te zetten, zowel tegen de plofkip als de kiloknaller.
De uitgaven aan publicitaire aandacht bedroegen € 396.000, eveneens meer dan in 2015 (€ 368.000), en hoger dan begroot (€ 345.000). Het programma is op hoofdlijnen conform planning uitgevoerd, waarbij er ook dit jaar is geïnvesteerd in
ondersteunende radiospots.
Consumentenvoorlichting kwam uit op € 464.000, dat is slechts € 9.000 onder de begroting vrijwel gelijk aan 2015. We investeerden vooral in voorlichting met een deels wervend karakter.

De bestedingen aan wetgevingsbeïnvloeding bedroegen € 17.000. Conform onze strategie besteden we zo min mogelijk tijd en geld aan deze vorm van campagnevoering.
Een fors deel van ons campagnebudget wordt ingezet in de vorm van reclame via TV, radio en print. Dit jaar gaven we daar € 721.000 aan uit, hetgeen overeenkomt met 37% van de totale campagnelasten.

Ook in 2016 hebben we weer fors geïnvesteerd in fondsenwerving (€ 512.000). Dit komt neer op 23% van de baten (CBF-definitie), in lijn met de begroting en 1% lager dan vorig jaar.

43% van de directe wervingskosten (2015: 53%) hebben we ingezet voor het zoeken van nieuwe donateurs. 24% (2015: 17%) werd uitgegeven aan behoud ofwel het informeren en doen van giftverzoeken aan ons huidige bestand. Tot slot werd 32% (2015: 30%) geïnvesteerd in het beter binden van donateurs en verhogen van het giftbedrag, bijvoorbeeld door middel van een machtiging of schenkingsakte. In de begroting was een hoger bedrag gereserveerd voor werving. Er is echter voor gekozen niet het gehele budget in te zetten, omdat de nieuwe propositie nog niet voor uitrol gereed was.

De kosten voor beheer & administratie kwamen uit op € 196.000: enigszins boven begroting (€ 193.000) en ruim hoger dan in 2015 (€ 147.000). We hebben met name geïnvesteerd in uitbreiding van ons kantoor en uitbreiding van ons team. Deze kosten bedroegen net als vorig jaar 7% van de baten, 1% lager dan gepland. Wakker Dier hanteert een maximumnorm van 7% en streeft door groei in baten te realiseren op langere termijn naar 5%.

Resultaat

Het resultaat kwam uit op € 114.000, € 129.000 positiever dan begroot. De baten zijn over 2016 aanzienlijk sneller toegenomen dan de lasten.
De bestemmingsreserve blijft ongewijzigd. Het resultaat wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve.

Jaarrekening 6 – Kasstroom

Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2016 met € 50.000 toegenomen tegenover een afname van € 119.000 in 2015 en een begroting van € 60.000 negatief. De toename is een direct gevolg van de lagere bestedingen.
De operationele kasstroom bedroeg in 2016 € 122.000 positief (versus 2015: € 63.000 negatief). Het resultaat kwam uit op € 113.000 positief, maar liefst € 270.000 hoger dan in 2015. De afschrijvingen (€ 46.000) waren iets hoger dan vorig jaar en € 13.000 hoger dan begroot in verband de uitbreiding van ons kantoor en het aantal werkplekken.
De mutatie in het werkkapitaal kwam eindejaar uit op € 37.000 negatief. De kortlopende schulden namen met € 16.000 af. De totale omvang van de post vorderingen en voorraad is gestegen met € 21.000 (ondanks de sluiting van de webwinkel) als gevolg van de wijze waarop de baten uit nalatenschappen worden gewaardeerd (zie Jaarrekening 3 – Grondslagen van waardering & resultaatbepaling).

Algemene lasten

Opbouw

Wakker Dier werkt met een budget voor algemene lasten. Dit is opgebouwd uit de volgende posten: personeelskosten, huisvesting, kantoor- & algemene kosten en afschrijving & rente. Deze indeling is gebaseerd op bijlage 3 van de Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Zie de onderstaande tabel.

Algemene lasten

De algemene lasten stegen met 32% tot € 1.074.000. De personeelskosten (€ 751.000) zijn hiervan de grootste post: deze stegen met 31% ten opzichte van 2015.
De salariskosten bedroegen € 470.000 versus € 387.000 vorig jaar. Deze stijging van 21% is opgebouwd uit 17% fte-uitbreiding en een salarisverhoging van 4%. De kosten voor sociale lasten stegen evenredig mee van € 66.000 naar € 82.000. Ook de pensioenkosten stegen van € 16.000 naar € 19.000. De overige personeelskosten kwamen uit op € 181.000 (+75%), met name door extra wervingskosten, benodigd voor de uitbreiding van ons team. Het opleidingsbudget kwam uit op € 35.000, aanzienlijk meer dan vorig jaar (€ 24.000), een jaar waarin we door onderbezetting niet altijd aan de geplande trainingen toekwamen.
De kosten voor huisvesting kwamen uit op € 63.000, bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (€ 37.000) in verband met de uitbreiding van ons kantoor. De algemene en kantoorkosten stegen met 29% tot € 214.000, met name door de uitbreiding van het aantal werkplekken, de toename van kantoorbenodigdheden en de inhuur van externe expertise voor onder andere markt- en donateursonderzoek.
De afschrijvingskosten zijn relatief bescheiden van aard (€ 46.000, zie de tabel in Jaarrekening 3.), en € 6.000 hoger dan vorig jaar.

Verdeling algemene lasten

De algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen, fondsenwerving en kosten voor beheer & administratie. Dit doen we op basis van versleutelingspercentages, gebaseerd op het aantal fte’s dat daadwerkelijk op deze gebieden werkzaam
was. Deze vorm van toerekening is vastgesteld in overleg met het CBF.

Verdeling kosten fondsenwerving

De kosten voor werving en behoud worden volledig toegerekend aan fondsenwerving, tenzij de giftvraag vergezeld gaat van voorlichting (bijvoorbeeld ons magazine Wakker Nieuws of andere aanvullende informatie). In de praktijk is dat vaak het geval en dan worden de kosten gelijkelijk verdeeld over werving en consumentenvoorlichting. De kosten voor upgrading worden altijd volledig toegerekend aan fondsenwerving.

Vaststelling kosten beheer & administratie

De kosten voor beheer & administratie bestaan volledig uit toegerekende algemene lasten. Deze zijn berekend volgens de eerder beschreven versleuteling en gebaseerd op de tabel in de aanbeveling van Goede Doelen Nederland van januari 2008. Op deze wijze is 18% van de algemene lasten toegerekend aan de kosten voor beheer & administratie, hetgeen uitkwam op € 196.000. Dit is gelijk aan 7% van de totale bestedingen.

Interne controle- & beheermaatregelen

Betalingsverkeer

Er zijn schriftelijke procedures opgesteld voor het betalingsverkeer aan derden, die door alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • strikte functiescheiding
 • fysieke scheiding van instrumenten benodigd voor financiële transacties
 • beperkingen in tekenbevoegdheden
 • beperking in hoogte van bedrag en aantal transacties
 • adequaat toezicht

De directeur tekent vóór betaling alle facturen en de manager organisatie doet periodiek deelwaarnemingen zoals deze in de procedures zijn vastgelegd. De penningmeester heeft een toezichthoudende rol. Hij kan meekijken in het grootboek en ontvangt maandelijks een rapportage met de baten en lasten, de jaarfasering en de liquide middelen. Er wordt geen kas aangehouden op kantoor.
Eenmaal per jaar (of vaker indien nodig) worden de resultaten van de steekproeven en de inhoud van de procedures door de manager organisatie en penningmeester tegen het licht gehouden, indien nodig aangepast en met de externe accountant besproken.

Beheer reserve

Het dagelijks beheer van de spaartegoeden en de optimalisatie van de rentebaten wordt verricht door de beheerder financiën en organisatie. Zij staat onder toezicht van de manager organisatie, die kan meekijken op alle (spaar)rekeningen. De actuele stand wordt elke maand aan de penningmeester en de voorzitter gerapporteerd en op kwartaalbasis aan het voltallige bestuur.

Eenmaal per jaar worden de beheernormen door de penningmeester tegen het licht gehouden en indien nodig aangepast met een bestuursbesluit. De penningmeester kan op elk moment een screenshot van de spaarrekeningen opvragen. We zijn tevreden met de manier waarop toezicht wordt gehouden op het beheer van de reserves. Zie hier onze controle verklaring (pdf).

Wat kun jij doen?

Site by Alsjeblaft!