Wakker Dier logo

4. De huishoudknip

Financiële visie, strategie & beleid

Visie

Het financieel beleid dient het bereiken van onze stichtingsdoelstelling optimaal te ondersteunen. Dit betekent dat we streven naar optimale groei in financiële middelen, die veilig en verantwoord worden beheerd, met een financiële inrichting die wendbaar en snel handelen faciliteert.


Strategie

Om deze visie te realiseren kiezen wij voor de volgende speerpunten:

 • Inzetten op groei en dus fors investeren in fondsenwerving.
 • Streven naar een zo hoog mogelijk vrij besteedbaar jaarbudget.
 • Dalende kosten voor beheer & administratie als percentage van de lasten.
 • Reserve in de vorm van spaarrekeningen en spaardeposito’s.

Beleid

Hierbij nemen wij de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden in acht:

 • Bankieren bij minimaal twee duurzame banken.
 • Werken met een beperkte reserve; dus geen grote reserveringen.
 • Reserve risicomijdend en snel beschikbaar aanhouden.
 • Langlopende verplichtingen en vaste activa zoveel mogelijk mijden.
 • Boekhouding en jaarrekening in lijn met de CBF-erkenningsregeling en de richtlijn RJ650.
 • Beperken operationele risico’s door adequate interne controle- en beheermaatregelen.


Jaarrekening 1 – Geconsolideerde balansJaarrekening 2 – Geconsolideerde staat van baten en lastenJaarrekening 3 – Grondslagen van waardering & resultaatbepaling

Deze jaarrekening betreft een consolidatie van Stichting Wakker Dier en Stichting Beheer Welzijn Landbouwhuisdieren. Gezamenlijk worden de stichtingen in deze jaarrekening aangeduid als ‘Wakker Dier’. Deze samenstelling is in overeenstemming met richtlijn RJ650 voor fondsenwervende instellingen. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Immateriële en materiële vaste activa

De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde na aftrek van de afschrijvingen. De afschrijving bedraagt een vast percentage van de aanschafwaarde en vindt tijdsgelang plaats op basis van de verwachte economische levensduur.

Dit levert op jaarbasis de volgende standaard afschrijvingspercentages op:

 • Verbouwing 20%
 • Inventaris 20%
 • Apparatuur 33%
 • Software 33%

Resultaatbepaling

Lasten

Bij het bepalen van de lasten nemen we de eerder genoemde waarderingsgrondslagen in acht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Baten

Baten van loterij-organisaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd. Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Wij baseren ons hierbij op de akte van verdeling. Alle overige baten worden verantwoord in het jaar waarin deze worden gerealiseerd.
Jaarrekening 4 – Toelichting op de balans

Stelselwijziging

In oktober 2016 is door de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-uiting 2016-13 uitgebracht met als gevolg dat de Richtlijn 650 voor Fondsenwervende organisaties is aangepast. Deze Richtlijn moet voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017 worden toegepast. In lijn met deze aangepaste richtlijn worden baten van loterij-organisaties verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd. Tot en met het boekjaar 2016 werden baten van loterij-organisaties verantwoord in het jaar van ontvangst. Het cumulatieve effect van de stelselwijziging is verwerkt in het beginvermogen. Dit betekent dat als gevolg hiervan de posten eigen vermogen en kortlopende vorderingen € 500.000 hoger zijn ten opzichte van de voorgaande jaarrekening. Het resultaat is als gevolg van deze verschuiving per saldo ongewijzigd gebleven.

Algemeen

Het balanstotaal (zie Jaarrekening 1 – Balans) kwam eind 2017 uit op €1.396.000. Onze activa bestaan voor 47% uit liquide middelen en voor 36% uit nog te ontvangen loterijgelden. Het restant bestaat uit vaste activa (12%) en vorderingen als gevolg van onze dagelijkse operatie (5%). De passiva zijn voor 85% opgebouwd uit reserves en fondsen; het restant bestaat uit kortlopende verplichtingen. Deze opbouw sluit naadloos aan bij onze projectmatige manier van werken. Weinig middelen zijn vastgelegd: we kunnen snel schakelen met een hoog, vrij besteedbaar budget.

Activa

De balanswaarde van de vaste activa steeg met ruim €72.000. Dit komt doordat wij dit jaar onze website volledig hebben vernieuwd en de verbouwing van ons onlangs uitgebreide kantoor afgerond. De vorderingen kwamen uit op €573.000: vrijwel gelijk aan het afgelopen jaar (€578.000) . Het overgrote deel hiervan (€500.000) betreft te ontvangen loterijgelden.

De liquide middelen daalden met 40% naar €655.000, iets meer dan begroot, met name als gevolg van de gewijzigde manier van waarderen van nalatenschappen en de aanvullende investeringen in de websitevernieuwing. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar het kasstroomoverzicht.

Passiva

Wakker Dier wil geen gelden oppotten, maar deze aanwenden om de statutaire doelstelling te realiseren. Daarom wordt er gestreefd naar een beperkte continuïteitsreserve, die de algemene lasten en de kosten voor fondsenwerving gedurende een periode van zeven maanden dekt. Als gevolg van de eerdergenoemde stelselwijziging komt deze reserve eind 2017 uit op €1.1148.000.

In 2012 besloot het bestuur tot de vorming van een bestemmingreserve met een maximale termijn van vijf jaar, ter financiering van de langlopende kiloknaller-/plofkipcampagne. Dit jaar is €78.000 aan deze reserve onttrokken (zie deel 3, Bestuursevaluatie). Hiermee is deze bestemmingsreserve volledig besteed.

Het bestemmingsfonds van €58.000 op de balans betreft de nalatenschap van mevrouw Doets, waarvan de hoofdsom gedurende een periode van twintig jaar (tot 2029) moet worden aangehouden. De rentebaten dienen te worden aangewend voor een persoon of instantie die zich heeft ingezet voor de verbetering van het welzijn van levend vee tijdens transport.

Het bestemmingsfonds van €19.000 betreft de gelden die zijn opgehaald met de ‘shitbeleid’-campagne. Deze gelden zijn bestemd voor een rechtszaak van biologische boeren tegen het mestbeleid van de overheid.

De kortlopende schulden kwamen uit op €205.000. Dit is €78.000 hoger dan eind 2016, omdat onder andere de vakantiedagreserve toe is genomen met de groei van het team. Ook stonden er eind 2017 een factuur open van €34.000 voor onderzoek naar vleeskuikens.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Er is één niet op de balans opgenomen langlopende verplichting. Dit betreft het huurcontract voor ons kantoorpand tot 1 maart 2021. De waarde van deze verplichting over de gehele looptijd kwam eindejaar uit op €286.000.

Verder vermelden we dat Triodos Bank op de spaarrekening van de beheerstichting een bankgarantie heeft afgegeven van €18.000 ten behoeve van de verhuurder van het kantoorpand.

Beheer reserves en spaarbeleid

Reserves worden zo beperkt mogelijk aangehouden. Er wordt alleen geld opzij gezet voor noodgevallen (continuïteitsreserve) of voor een specifiek omschreven doel met besteding binnen een redelijke termijn (bestemmingsreserve). Het in stand houden van de hoofdsom en beschikbaarheid op korte termijn staan hierbij voorop. Daarom kiest Wakker Dier voor financieel beheer met een zo laag mogelijk risicoprofiel. Gelden worden uitsluitend aangehouden op spaarrekeningen en spaardeposito’s. Wij beleggen niet.

De risico’s van ons spaarbeleid zijn beperkt tot hoge inflatie of banken die niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dit eerste punt blijft een risico op de lange termijn, maar speelt nu niet omdat de inflatie zeer laag is. Het tweede punt wordt deels afgedekt door spreiding over de verschillende stichtingen en banken, waarbij het bestuur specifieke normen heeft vastgesteld.

Een belangrijk deel van het spaargeld is in geval van nood direct en vrij opneembaar. Het andere deel is ‘dakpansgewijs’ vastgezet in de vorm van spaardeposito’s met verschillende looptijden voor een nog lager risicoprofiel. Overigens zijn ook de spaardeposito’s in geval van nood altijd opneembaar tegen een beperkte boete. Het financieel rendement is relatief bescheiden en zeer stabiel (zie de tabel hieronder). Dit is een directe consequentie van ons risicomijdende beleid.

Het bestuur bevestigt dat het spaarbeleid in 2017 is nageleefd.


Jaarrekening 5 – Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

De baten (zie Jaarrekening 2 – Staat van baten en lasten) kwamen uit op €2.893.000. Dit is €139.000 hoger dan in 2016 (+5%) en €58.000 hoger dan gebudgetteerd. De segmentatie is in 2017 gewijzigd conform de herziene richtlijn voor de jaarverslaglegging. Hierdoor is over het afgelopen jaar geen volledig gesegmenteerd budget beschikbaar. Voor de niet-financiële achtergronden verwijzen we naar deel 3, Fondsenwerving.De totale baten uit donaties stegen met 5% tot €2.160.000, en kwamen daarmee €231.000 onder de begroting uit. Het aantal donateurs is gestegen met 3%, gelijk aan ons beoogde doel (zie deel 2, Impactmeting). Het gemiddelde jaarbedrag kwam 5% hoger uit dan vorig jaar, maar 3% lager dan gepland. Het percentage doorlopende machtigingen is teruggelopen en kwam uit op 68% (2016: 71%).

De baten van particulieren bedroegen in totaal €2.268.000, wat 4% meer is dan in 2016. Onderdeel hiervan zijn de baten uit nalatenschappen die dit jaar uitkwamen op €220.000. Dit is iets lager dan in 2016 (€244.000) en €20.000 hoger dan begroot. In dit bedrag zijn ook de vorderingen op nalatenschappen opgenomen. Deze post is moeilijk te voorspellen en wordt daarom pas meegenomen na ontvangst van de akte van verdeling of na ontvangst van gelden.

De baten van bedrijven vielen met €35.000 iets lager uit dan vorig jaar (€42.000). Dit is te herleiden tot een verlaging van de baten uit sponsoring, die dit jaar €21.000 bedroegen. Dit is €11.000 lager dan in 2016 en €9.000 lager dan begroot. In 2017 is minder geïnvesteerd in de aanschaf van gesponsorde software voor onze IT-omgeving dan in het voorgaande jaar. Ook dit jaar maakten wij gebruik van ‘Google Grants’, waardoor wij gratis kunnen adverteren. In overleg met ons onlinewervingsbureau RaisingResults kennen wij hieraan een waarde toe van €1.750 per maand. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal donateurs dat wij hiermee binnenhalen en wat het zou kosten om dit aantal op een andere wijze te realiseren.

De baten van loterijorganisaties zijn, per saldo gelijk gebleven en komen ook dit jaar uit op €500.000. Dit is ondanks de wijziging in de manier van waarderen door de eerder genoemde stelselwijziging. In januari 2016 is Wakker Dier benoemd tot vaste beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij (zie deel 3, Fondsenwerving).

De baten van andere organisaties zonder winststreven zijn verdubbeld ten opzichte van vorig jaar tot €84.000, als gevolg van enkele grote giften van een drietal organisaties zonder winststreven.

Hoewel er geen budget is opgesteld voor de baten als tegenprestatie voor levering van producten of diensten, hebben wij voor de verkoop van kerstkaarten totaal €5.000 mogen ontvangen.
Lasten

De lasten (zie Jaarrekening) bedroegen €3.356.000. Dat is 26% hoger dan in 2016 en 6% hoger dan de begroting (€3.155.000). Van de totale lasten werd ruim 71% besteed aan de doelstelling, ruim 20% aan fondsenwerving en 9% aan algemene beheer- en administratiekosten.

De besteding aan de doelstelling bedroeg €2.385.000. Dat is 1% hoger dan begroot en maar liefst €437.000 meer dan vorig jaar. Dit jaar is bewust gekozen voor een onttrekking aan de reserve, mede omdat vorig jaar sprake was van onderbesteding. Conform onze strategie investeerden we met name in company campaigning. Voor de niet-financiële achtergronden van deze keuze verwijzen we naar deel 3, Campagnes.

Er werd €1.267.000 besteed aan company campaigning: €149.000 minder dan begroot maar wel en 18% meer dan in 2016. Er is met name geïnvesteerd in diverse tv-spots. Company campaigning blijft goede resultaten opleveren, wat aanleiding was om hier wederom fors op in te zetten, zowel tegen de plofkip als de kiloknaller.

De uitgaven aan publicitaire aandacht bedroegen €575.000, eveneens meer dan in 2016 (€396.000), en in dit geval ook hoger dan begroot (€471.000). Het programma is op hoofdlijnen conform planning uitgevoerd, waarbij er ook dit jaar is geïnvesteerd in ondersteunende radiospots.

Consumentenvoorlichting kwam uit op €529.000; dit is €80.000 meer dan begroot en €64.000 meer dan in 2016. We investeerden dit jaar meer in voorlichting met een deels wervend karakter.

De bestedingen aan beïnvloeding van wetgeving bedroegen €14.000. Conform onze strategie besteden we zo min mogelijk tijd en geld aan deze vorm van campagnevoering.
Een fors deel van ons campagnebudget wordt ingezet in de vorm van reclame via tv, radio en print. Dit jaar gaven we daar €965.000 aan uit, hetgeen overeenkomt met 40% van de totale campagnelasten.

Ook in 2017 hebben we weer fors geïnvesteerd in fondsenwerving (€655.000). Dit komt neer op 23% van de geworven baten (CBF-definitie), 1% lager dan de begroting en gelijk aan het voorgaande jaar. 46% van de directe wervingskosten (2016: 43%) hebben we ingezet voor het zoeken van nieuwe donateurs. 27% (2016: 24%) werd uitgegeven aan behoud ofwel het informeren en doen van giftverzoeken aan ons huidige bestand. Tot slot werd 27% (2016: 32%) geïnvesteerd in het beter binden van donateurs en verhogen van het giftbedrag, bijvoorbeeld door middel van een machtiging of schenkingsakte.

De kosten voor beheer & administratie kwamen uit op €316.000. Dit is 35% meer dan begroot en ruim hoger dan in 2016 (€196.000). De uitbreiding van ons kantoor en uitbreiding van ons team brengen hogere algemene lasten met zich mee. Daarnaast hebben we dit jaar – buiten begroting – geïnvesteerd in de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl en ons merkverhaal. De kosten voor beheer & administratie bedroegen net als vorig jaar 11% van de baten, 3% meer dan begroot doordat we flink hebben geïnvesteerd in een toekomstbestendig merk en toekomstbestendige organisatie. Wakker Dier streeft op langere termijn naar een percentage van 5%, door verdere groei in baten te realiseren.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten kwamen in 2017 uit op €14.000, lager dan vorig jaar (€16.000) en lager dan gepland (€20.000). Hoewel er een minder grote rentedaling heeft plaatsgevonden dan verwacht, heeft de boete van €3.000 voor het vroegtijdig aanbreken van onze deposito’s het resultaat op dit vlak verder gematigd.

Resultaat

Het resultaat kwam uit op -€449.000, €149.000 negatiever dan begroot. De lasten zijn over 2017 aanzienlijk sneller toegenomen dan de baten. De bestemmingsreserve van €78.000 is met dit resultaat volledig besteed. Het restant wordt onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Jaarrekening 6 – Kasstroom

Per saldo is de stand van de liquide middelen in 2017 met €438.000 afgenomen tegenover een toename van €50.000 in 2016. De begrote afname was €154.000. De grotere afname van de liquide middelen is een direct gevolg van de hogere bestedingen en herwaardering van de baten.

De operationele kasstroom bedroeg in 2017 €311.000 negatief (versus 2016: €122.000 positief). Het resultaat kwam uit op €449.000 negatief, maar liefst €562.000 lager dan in 2016. De afschrijvingen (€55.000) waren iets hoger dan vorig jaar en €46.000 hoger dan begroot in verband met de uitbreiding van ons kantoor en de vernieuwde website.

De mutatie in het werkkapitaal kwam eindejaar uit op €83.000 positief. De kortlopende schulden namen toe met €78.000. De totale omvang van de post vorderingen en voorraad is afgenomen met €5.000.


Algemene lasten

Opbouw

Wakker Dier werkt met een budget voor algemene lasten. Dit is opgebouwd uit de volgende posten: personeelskosten, huisvesting, kantoor- & algemene kosten en afschrijving & rente. Deze indeling is gebaseerd op de RJ650-richtlijn voor de jaarverslaglegging voor fondsenwervende instellingen.

Algemene lasten

De algemene lasten stegen met 37% tot €1.469.000. De personeelskosten (€1.022.000) zijn hiervan de grootste post: deze stegen met 36% ten opzichte van 2016. De salariskosten bedroegen €629.000 versus €470.000 vorig jaar. Deze stijging van 34% is opgebouwd uit 28% fte-uitbreiding en een salarisverhoging van 4%. De kosten voor sociale lasten stegen evenredig mee van €82.000 naar €109.000. Ook de pensioenkosten stegen van €16.000 naar €24.000. De overige personeelskosten kwamen uit op €261.000 (+44%).

Het opleidingsbudget kwam dit jaar uit op €67.000, aanzienlijk meer dan vorig jaar (€35.000). Gezien de personele wijzigingen en de uitbreiding van het team is extra aandacht besteed aan de opleiding van de nieuwe teamleden en aan teamtrainingen. De kosten voor huisvesting kwamen uit op €82.000, een toename ten opzichte van vorig jaar (€63.000) in verband met de uitbreiding van ons kantoor in 2016.

De algemene en kantoorkosten stegen met 45% tot €311.000, met name door de uitbreiding van het aantal werkplekken, de toename van kantoorbenodigdheden en de inhuur van externe expertise voor onder andere de ontwikkeling van ons merkverhaal en onze nieuwe huisstijl. De afschrijvingskosten zijn relatief bescheiden van aard (€55.000, zie de tabel in Jaarrekening 3.) en €9.000 hoger dan vorig jaar.

Verdeling algemene lasten

De algemene lasten worden toegerekend aan campagnebestedingen, fondsenwerving en kosten voor beheer & administratie. Dit doen we op basis van versleutelingspercentages, gebaseerd op het aantal fte’s dat daadwerkelijk op deze gebieden werkzaam was. Deze vorm van toerekening is vastgesteld in overleg met het CBF.

Verdeling kosten fondsenwerving

De kosten voor werving en behoud worden volledig toegerekend aan fondsenwerving, tenzij de giftvraag vergezeld gaat van voorlichting (bijvoorbeeld ons magazine Wakker Nieuws of andere aanvullende informatie). In de praktijk is dat vaak het geval en dan worden de kosten gelijkelijk verdeeld over werving en consumentenvoorlichting. De kosten voor upgrading worden altijd volledig toegerekend aan fondsenwerving.

Vaststelling kosten beheer & administratie

De kosten voor beheer & administratie bestaan volledig uit toegerekende algemene lasten. Deze zijn berekend volgens de eerder beschreven versleuteling en gebaseerd op de tabel in de aanbeveling van Goede Doelen Nederland van januari 2008. Op deze wijze is 22% van de algemene lasten toegerekend aan de kosten voor beheer & administratie, hetgeen uitkwam op €316.000. Dit is gelijk aan 9% van de totale bestedingen.


Interne controle- & beheermaatregelen

Betalingsverkeer

Er zijn schriftelijke procedures opgesteld voor het betalingsverkeer aan derden, die door alle betrokkenen zijn ondertekend. Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Strikte functiescheiding.
 • Fysieke scheiding van instrumenten die nodig zijn voor financiële transacties.
 • Beperkingen in tekenbevoegdheden.
 • Beperking in hoogte van bedrag en aantal transacties.
 • Adequaat toezicht.

De directeur tekent vóór betaling alle facturen en de manager organisatie doet periodiek deelwaarnemingen zoals deze in de procedures zijn vastgelegd. De penningmeester heeft een toezichthoudende rol. Hij kan meekijken in het grootboek en ontvangt maandelijks een rapportage met de baten en lasten, de jaarfasering en de liquide middelen. Er wordt geen kas aangehouden op kantoor.

Eenmaal per jaar of, indien nodig, vaker worden de resultaten van de steekproeven en de inhoud van de procedures door de manager organisatie en de penningmeester geëvalueerd. Waar nodig worden deze vervolgens aangepast en met de externe accountant besproken.

Beheer reserve

Het dagelijks beheer van de spaartegoeden en de optimalisatie van de rentebaten worden verricht door de beheerder financiën en organisatie. Zij staat onder toezicht van de manager organisatie, die kan meekijken op alle (spaar)rekeningen. De actuele stand wordt elke maand aan de penningmeester en de voorzitter gerapporteerd en op kwartaalbasis aan het voltallige bestuur.

Eenmaal per jaar worden de beheernormen door de penningmeester geëvalueerd en waar nodig aangepast met een bestuursbesluit. De penningmeester kan op elk moment een screenshot van de spaarrekeningen opvragen. We zijn tevreden met de manier waarop toezicht wordt gehouden op het beheer van de reserves. Zie hier onze controle verklaring (pdf).

Wat kun jij doen?

Site by Alsjeblaft!